ARHAVİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA
NO
 
VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
 
1
 
 
Doğum Bildirimi
1-5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 15 inci maddesinde bildirim yükümlülüğü bulunanlardan  bildirimde bulunana ilişkin Nüfus Cüzdanı veya kimliğini kanıtlayacak belge
2-Doğumu gösteren resmi belge veya sözlü beyan
3-Altı yaşından büyük ve onsekiz yaşından küçük çocuklar için Yaş Tespit Formu
 
 
 
 
10 dakika-3 saat
2
Saklı Nüfus İşlemleri
1-Saklı Nüfus İlmuhaberi Dilekçe ve Beyan Formu (Vat-24)
30 gün
 
 
 
3
 
 
 
Ölü Olduğu Halde
Aile Kütüğünde Sağ
Görünenlere İlişkin
İşlemler
1-Ölmüş olduğu halde aile kütüğünde sağ görünenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir belge ile başvurulması halinde nüfus müdürlüklerince düzenlenir.
2-Dilekçe
3-Bildirim sırasında herhangi bir belge verilemediği takdirde; ölünün hısımlarının ve ölüm olayını bilenlerin kimlikleri ile yerleşim yeri adresleri tespit edilir. Belgeler bir yazı ekinde güvenlik makamlarına mülki idare amirliği aracılığı ile gönderilerek ilgili kişinin ölümünün araştırılması istenir. Tahkikat sonucuna göre ölüm işlemi sonuçlandırılır.
 
 
 
 
30 gün
 
4
 
Evlat Edinme/Evlat
Edinmesinin İptali
1-Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde yapılan evlat edinme işlemleri asli şartlar bakımından Türk mevzuatına uygun olmak şartıyla Türkiye’de de geçerlidir. (Yabancı makamlarca verilen kararların Türk mahkemeleri  tarafından tenfizi veya tanınması gerekir.)
 
5 dakika
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
Tanıma
1-Tanıma; babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak düzenlenen resmi senette ya da vasiyetnamede belirtilen çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir. Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise veli veya vasisinin de rızası gerekir. Nüfus memuruna yapılan tanıma beyanı doğrudan aile kütüklerine tescil edilir.
 
 
10 dakika
 
6
Maddi Hata/ İdarece
Kayıt Düzeltme/Tamamlama
 
1-İsteği belirtir dilekçe
 
1 saat-15 gün
 
7
Kızlık Soyadını
Kullanma Talep Dilekçesi
 
1-Dilekçe
 
5 dakika
8
Kayıt Taşıma/Kayıt
Birleştirme
1-Kesinleşmiş Mahkeme Kararı
2-Dilekçe
10 dakika
9
Din
1-Dilekçe
5 dakika
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
Nüfus Cüzdanı
Düzenlenen Nüfus Cüzdanları
1-Ergin olanların kendilerine veya resmi vekiline, ergin olmayanların ana, baba, veli veya vasilerine.
2-Düzenlenen nüfus cüzdanlarının satışı Maliye Bakanlığınca belirlenen bedel üzerinden yapılır. Yasal süresi içinde (30 gün) yapılan doğum bildirimlerine ilişkin düzenlenen nüfus cüzdanlarının bedeli alınmaz.)
 
Yenileme veya Değiştirme Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi
1-Seri ve numarası okunabilen nüfus cüzdanı ibrazı (Kişinin almış olduğu en son nüfus cüzdanı olacaktır.)
2-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (15 yaşından küçükler için fotoğraf zorunlu değildir.Fotoğrafların aynı olması zorunludur.)
3-Reşit olup nüfus cüzdanı fotoğrafsız ise Yerleşim Yeri Muhtarlığı veya Kurum amirince onaylı Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Talep Belgesi
 
Kayıp Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi
1-Yerleşim Yeri Muhtarlığı veya çalışılan kurum amiri tarafından onaylı Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi (15 yaşından küçükler için fotoğraf zorunlu değildir.
2-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (15 yaşından küçükler için fotoğraf zorunlu değildir. Fotoğrafların aynı olması zorunludur.)
3-Kimlik kanıtlamada istenilecek belgeler (Nüfus cüzdanı, Uluslar arası aile cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Memur cüzdanı, Avukat kimlik kartı, Basın kartı, Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi, Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu
 
 
 
 
 
 
 
5-15 dakika
 
 
11
 
 
Nüfus Cüzdanı Örneği
 
1-Nüfus Cüzdanı
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Nüfus cüzdan örneği, talep eden resmi kurum veya noter tarafından aslına uygun olarak düzenlenir ve onaylanır.
Nüfus cüzdanı örneği düzenleme yetkileri olmakla birlikte, nüfus müdürlükleri örnek düzenlemekle yükümlü değildirler.
 
 
 
 
3 dakika
 
 
 
12
 
 
 
Uluslar arası Aile
Cüzdanı
1-Nüfus Cüzdanı .
2-Uluslar arası Aile Cüzdanı Talep Belgesi (Kayıptan taleplerde Yerleşim Yeri Muhtarlığı veya çalışılan kurum amirliğince düzenlenir.)
3-Son altı ay içinde çekilmiş 2’şer adet fotoğraf
4-Düzenlenen nüfus cüzdanlarının satışı Maliye Bakanlığınca belirlenen bedel üzerinden yapılır.
 
 
 
 
15 dakika
 
13
 
Nüfus Kayıt Örneği
1-Nüfus cüzdanı
2-Dilekçe
3-Vekaletname
 
3-5 dakika
 
 
 
 
14
Uluslar arası
Sözleşmeler Uyarınca
Düzenlenen Belgeler
Ve Tasdik İşlemleri
(Doğum Kayıt Örneği Formul A, Evlenme Kayıt Örneği Formul B,Ölüm Kayıt Örneği Formul C,Evlenme Ehliyet Belgesi)
1-Nüfus cüzdanı veya kişinin kimliğini ispat edeceği belge (Belge türleri nüfus cüzdanı bölümünde belirtilmiştir.)
2-Ölüm Kayıt Örneği Formul C gönderilirken varsa kişinin kimliğini ispata yarayacak pasaport, kimlik, benzeri belge asılları veya fotokopilerinin mutlaka eklenmesi gerekmektedir.
3-Evlenme Ehliyet Belgesinin düzenlenmesinde yabancı eşe ait bölümün doldurulabilmesi için yabancı eşin kimliğine ilişkin pasaport, kimlik kartı ve doğum belgesi gibi bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
 
 
 
5 dakika
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
Adres Beyanı ile İlgili
İşlemler
1-Nüfus cüzdanı veya kişinin kimliğinin ispat edeceği belge (Belge türleri nüfus cüzdanı bölümünde belirtilmiştir.)
2-Adres bildirim yükümlülüğü çerçevesinde beyanda bulunacak kişiden
-Şahsen müracaat
-Vekillik Belgesi
-Veli, vasi, kayyım tayin edildiğine ilişkin karar
3-Boş konut olarak beyan edilen adresin daha önce başkası tarafından beyan edilmiş olması halinde adresi teyit edici su, elektrik, sabit telefon faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı gibi belge asıllarının ibrazı
4-Yasal süresi içinde (20 iş günü) bildirilmeyen adres değişiklikleri ile gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara idari para cezasına ilişkin savunma alınarak ceza uygulanır.
 
 
 
 
 
 
5 dakika
 
 
16
 
Yerleşim Yeri ve
Diğer Adres
Belgesinin Verilmesi
Kişiler söz konusu olduğunda;
1-Nüfus Cüzdanı veya kimliğini ispat edeceği bir belge (Belge türleri nüfus cüzdanı bölümünde belirtilmiştir.)
2-Yetki verildiğine dair vekillik belgesi
3-Veli, vasi, kayyım tayin edildiğine ilişkin karar
 
 
3 dakika
 
17
 
Çok Vatandaşlığa ait
Başvuru işlemleri
1-İsteği belirtilen Form Dilekçe(Vat-12)
2-Nüfus Cüzdanı veya örneği
3-Diğer devlet vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösteriri kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe Tercümesi
 
 
5 dakika
 
18
Yabancı Makamlarca
Verilmiş olan resmi
Belgelerin işleme
Alınması
1-Yabancı makamlarca düzenlenmiş nüfus olaylarına ilişkin ibraz edilen her türlü belge, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinin 167 inci maddesinde belirtilen şekilde onaylı aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.
 
1 saat
 
19
Bilgi Edinme
Başvurularının
Cevaplandırılması
1-Bilgi Edinme başvuru formu
2-İsteği belirtir dilekçe
1 saat
15+15 gün
 
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilkmüracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 01.08.2016
 
İlk Müracaat Yeri:
İsim: Hacer ÖZBİLGE
Unvan : Nüfus Müdürü
Adres: Arhavi Nüfus Müdürlüğü Musazade Mahallesi Atatürk
Bulvarı No: 35 Hükümet Konağı 2. Kat. Arhavi/ARTVİN
Tel   : 0 466 312 39 60
Faks : 0 466 312 39 60
E-Posta :hacer.ozbilge@icisleri.gov.tr
 
 
İkinci Müracaat Yeri:
İsim : Şeref AYDIN
Unvan : Kaymakam
Adres : Arhavi Kaymakamlığı Musazade Mahallesi Atatürk
Bulvarı No: 35 Hükümet Konağı 2. Kat. Arhavi/ARTVİN
Tel: 0 466 312 29 45-20 87
Faks: 0 466 312 57 97
E-Posta: seref.aydın@icisleri.gov.tr