NÜFUS CÜZDANI İŞLEMLERİ
Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve nüfus aile kütüklerine kayıtlı bulunduğunu kanıtlayan resmi belgedir. Nüfus cüzdanı değerli kağıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır. Nüfus cüzdanlarının şekli ve içerikleri İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.
Düzenleme Nedenleri
1-Doğum
2-Kayıp(Yerleşim yeri ve diğer adres muhtarlığından alacağı Nüfus Cüzdanı Talep belgesi gerekmektedir. İdari yaptırım kararı uygulanır.
3-Yeniden Kayıt
4-Yenileme
5-Değiştirme
Nüfus Cüzdanı Almak İçin Gerekli Belgeler
-Nüfus cüzdanı ile beraber  iki adet fotoğraf
-Gerektiğinde yerleşim yeri ve diğer adres muhtarlığından yada çalışılan resmi daire veya kurum amirince onaylanmış nüfus cüzdanı talep belgesi ve belgedeki fotoğrafın aynısı bir adet fotoğrafla Nüfus Müdürlüğüne başvurulur.
Nüfus Cüzdanına ve Uluslararası Aile Cüzdanına Yapıştırılacak Fotoğraflar
Nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarına yapıştırılacak fotoğrafların renkli ve ön cepheden ve baş açık olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın ,çene ve yüzleri açık olmak şartı ile baş örtülü fotoğrafları da kabul edilir.
 
 
EVLENME İŞLEMLERİ
Yetki Sınırı
Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye il ve ilçe belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir.
Bakanlık İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, Nüfus Müdürlüklerine ve Dış Temsilciliklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir.
Müracaat
Bir biri ile evlenmeye karar vermiş olan kadın ve erkeğin oturdukları yer evlendirme memurluğuna müracaatları esastır.
 
 
DOĞUM İŞLEMLERİ
Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusta kayıtlı oldukları haneye baba soyadı ile; evlilik dışında doğan çocuklar anasının bekarlık hanesine, anasının bekarlık soyadı ve bildirilen baba adı ile tanınan veya babalığına hükmedilen çocuklar baba hanesine baba soyadı ile tescil edilirler.
Bildirim Zorunluluğu ve Süresi
Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun doğumundan itibaren Türkiye de otuz gün içinde olayın olduğu yerin veya herhangi bir Nüfus Müdürlüğüne, yurtdışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğine bildirilmesi zorunludur. Bu sürelerin aşılması halinde idari yaptırım kararı uygulanır.
Bildirim Şekli
Doğum bildirim doğumu gösteren resmi belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir. Doğumları ana ,baba ,vasi veya kayım buların bulunmaması halinde çocuğun büyük ana ,büyük baba veya ergin kardeşleri yada çocuğu yanında bulunduranlar bildirerek nüfus kütüğüne kaydettirmekle yükümlüdür.
Doğum olayını bildirim sırasında çocuğun baba veya anasının nüfus cüzdanı, varsa doğuma ait resmi belge memura verilir.
Doğumla ilgili yapılan bildirimler Nüfus Müdürlüklerince doğum tutanağına geçirilir. Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ilgilinin sözlü beyanı esas alınır.
 
 
ÖLÜM İŞLEMLERİ
Bildirim Süresi ve Yükümlülüğü

Ölüm olayının; ölümün meydana geldiği ,ölüm yeri bilinmiyorsa cesedin bulunduğu, ölüm ulaşım aracı içinde meydana gelmişse, ölünün araçtan çıkarıldığı yer ilçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.
Ölüm olayının bildirilmesi, ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren yetkili makam ve görevliler tarafından örneğine uygun olarak düzenlenen ölüm tutanaklarının en geç on gün içinde, ilgili İlçe Nüfus Müdürlüğüne verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılır .Bu sürenin aşılması halinde idari yaptırım kararı uygulanır.     
Ölüm tutanaklarına nüfus cüzdanı da eklenir. Nüfus cüzdanı yoksa bu husus tutanağın ilgili alanında belirtilir.