İHALE İLANI
Arhavi Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından
Dülgerli-Yıldızlı-Başköy Köyleri grup içme suyu isale hattı yapım işi
(Açık İhale)
1. İdarenin
 
a)Adresi
Arhavi İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği -Arhavi
b)Telefon veya faks no
0 466 312 43 07 fax:0466 312 4307
2. İhale konusu yapım işinin
 
a)Niteliği, türü, miktarı
Dülgerli-Yıldızlı-Başköy Köyleri grup içme suyu isale hattı yapım işi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)Yapılacağı yer
 Dülgerli-Yıldızlı-Başköy Köyleri
c)İşe Başlama Tarihi
Sözleşme tarihinden itibaren 5(Beş) işgünü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)İşin Süresi
Yer Tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.
3.İhalenin
 
a)Yapılacağı yer
Arhavi İlçesi Kaymakamlık toplantı salonu
b)Tarih ve Saati
16/11/2017  14.30
Madde 4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
 1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi(2017 yılına ait)
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 4. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki (1) ay içinde düzenlenmiş belge.
 5. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki (1) ay içinde düzenlenmiş belge.
 6. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.(Kapalı zarf içinde olmalıdır.)
 7. İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. İş deneyim belgesi isteklinin son 10 (on)  yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu  sektöründe İsteklinin,  en az % 50 ’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; içme suyu isale hattı yapım işi. MMO odasına kayıtlı inşaat, mühendisi ya da mimarlık diploması(şirket çalışanı ise şirkette çalıştığına dair belge)
 9. Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen iş bitirme belgeleri.
 10. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 11. İhale dokümanını satış bedeli 250.00 (iKiyüzelli) TL'dır. Bu bedel Birliğimizin Ziraat Bankası Arhavi Şubesi nezdindeki 11179194-5001 nolu vadesiz hesabına yatırılarak, ihale dosyası alınırken İdareye verilecektir.
 12. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 13. Teklifler 16/11/2017 Perşembe günü saat 14 30 kadar Arhavi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir.
 14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
 15. Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
 
ADI- CİNSİ                                ADET                                               TEKNİK ÖZELLİK
 
 
 
Madde 5- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı Kapalı
Madde 6.- İhaleye Katılamayacak Olanlar
            Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
 1. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
 3. İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
 4. İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
 5. (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
 6. (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
Madde 7- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
7.1-Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;
Tekliflerin sunulacağı yer
Köylere Hizmet Götürme Birlik Odası
Son teklif verme tarihi (ihale tarihi)
16/11/2017
Son teklif verme saati (ihale saati)
 14:30
7.2-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere bizzat verilir. Posta ile verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale( Son teklif verme )saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7.3-Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 8- Kesin Teminat
8.1-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.
Madde 9- Teklif ve Sözleşmenin Türü
Teklifler, İhale Komisyonuna önce yazılı ve daha sonra eksiltme yoluyla sözlü olarak yapılacak ve ihale sonuçlandırılacaktır. Üzerine ihale kalan istekli ile Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlere ait sözleşme imzalanacaktır.
Madde 10- Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 30(Otuz) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 11- İdarenin Serbestliği
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                                                                                                 İLAN OLUNUR