KİRALAMA İŞLEMLERİ İLANI
 
T.C.
ARHAVİ KAYMAKAMLIĞI
Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 
 
 Hacılar İlkokulu/Ortaokulunun Okul Kantininin İşletme İşine Ait Kiralama İşlemleri İhale İlanı
 
 
                Madde 1. İhale konusu iş; Artvin İli Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Hacılar İlkokulu/Ortaokulu okul kantini, 09.02.2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.
               
                Madde 2. Söz konusu okul kantini 08.09.1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 51’ inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık (açık artırma) usulü ile kiraya verilir.
           
            Madde 3. Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu;
 
 
              a) Kurumun Adı                                                  : Hacılar İlkokulu/Ortaokulu
                b) Bulunduğu İlçe                                              : Arhavi
                c) Kira Tespiti Komisyonca                            
                    Belirlenen Muhammen Bedel (Aylık)        : 360 TL( ÜÇYÜZALTMIŞ TL )
                d) İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat                 : 25.10.2017 Çarşamba günü saat 10.00’da
                e) İhalenin Yapılacağı Yer                               : Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
                                                                                                 İlçe Milli Eğitim Müdürü Odası
                f) Öğrenci Mevcudu / Öğrenim Durumu        : 279 Normal Öğretim (77 Öğrenci Taşımalı)  - 27 Personel
                g) Kantin Alanı                                                   : 30 m2
              h) Kantinin Yeri                                                   : Hacılar İlkokulu/Ortaokulu
 
                Madde 4. İhaleye iştirak edenler, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama Sözleşmesindeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.
             
                Madde 5. İhaleye katılmak isteyenler, ihale ile ilgili şartnameyi ücretini Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ziraat Bankası Arhavi Şubesinde bulunan 11179229–5006 nolu hesabına 100,00.-TL (YÜZ TL) yatırarak, makbuz karşılığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji şubesinden temin edebileceklerdir.
 
                Madde 6. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar 7.maddenin (B) bendinde yer alan belgeleri hazırlayarak, Evrakların aslı ve fotokopisi aynı zarfta kapalı zarf içerisinde, zarfın üzerine iştirakçi adı-soyadı, adresi ve iletişim bilgilerini yazarak zarfın kapak bölümünü imzalayarak ihale saatine kadar Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kantin İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. Zarfın üzerine Adı, soyadı, adres ve iletişim bilgileri doğru ve eksiksiz olarak yazılacaktır. Aksi takdirde müracaat geçersiz sayılacaktır.
               
                Madde 7. İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır.
 
 
 
A-) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:
 
1-T.C. vatandaşı olmak.
2-Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.
3-Başka bir kantin işletiyor olmamak.
4-İhaleye katılmak isteyen kişi bizzat katılacaktır.(Vekâlet ile ihaleye girilmez)
5-Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.
Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.                                        
6-İhaleden men yasağı almamış olmak.
7-Aynı türden olmak üzere Adına kayıtlı herhangi bir kantin, açık alan, salon ve benzeri yer işletmesi bulunanlar aynı türden ikinci bir ihaleye katılamazlar.
 
 
 
B-) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR:
 
a)Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Arhavi Şubesindeki 11179229–5006  nolu hesabına doküman ücretinin yatırıldığına dair dekontun, kiralanacak Okul Kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3’ü kadar geçici teminatın Arhavi Mal Müdürlüğü’ne yatırıldığına dair  dekontu (Aslı) veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubu(Aslı).  (2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)
b)Muhtarlıktan alınacak İkametgah İlmuhaberi (Aslı), (Son 6 ay içerisinde alınmış)
c)Nüfus cüzdan örneği (Aslı) veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
d)Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi (Aslı) (Son 1 ay içerisinde alınmış)
e)Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak portör muayene raporu (boğaz kültürü, akciğer grafiği ve gaita) (Aslı) (Son 6 ay içerisinde alınmış)
f)Okul Aile Birliğinin Yönetmeliğinin 17’nci maddesi gereğince kantin ihalelerinde ihale katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi ya da kantin işletmeciliği iş yeri açma belgesi istenir. Ancak katılımcıların hiç birisinde bu belgelerin bulunmaması durumunda; aynı alanda sırasıyla kalfalık ve kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (Aslı ve Fotokopisi)
g)Kantin ihalelerine katılacak kişilerden; Arhavi esnaf odasından alınacak, adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge (Aslı)
h)Öğrenim Belgesi veya Ehliyet fotokopisi (En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olmayanlar ihaleye katılamazlar)
i)İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği
 
              Madde-8 İş bu ilan 17.10.2017 – 25.10.2017 tarihleri arasında Arhavi Kaymakamlığı, Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlgili Okulun İlan panosu, Arhavi Kaymakamlığı resmi internet sitesi ve Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi İnternet sitesi http://arhavi.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
          
 
                                                                                                       İLANEN DUYURULUR
 
 ARHAVİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ